Tuesday, May 5, 2009

ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ ့နယ္ ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယကဥကၠဌ ၏မတရားမႈမ်ားေၾကာင္း ေဒသခံရြာသားမ်ား ဒုကၡအၾကီးအက်ယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္နီရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏ရင္ဖြင့္ခ်က္

၂၃.၄.၀၉ ေန႔က မယက အတြင္းေရးမႈး ၊ လ/ထ စိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းစိန္၊ စနဲ ရဲစခန္းမွဂါတ္စာေရး ဦးစံခင္ ႏွင့္ ရဲသားတစ္ဦး၊ေရမ်က္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္ ၊ ရယက အတြင္းေရးမႈးဦးလွျမင့္၊ ရယက စာေရး ဦးဘလွ တို႔ တစ္စုဟာ ေဒသခံရြာသားမ်ားအေပၚျခိမ္းေျခာက္ျပီးေငြေၾကးေတာင္းခံတဲ့ကိစပါ။ က်ြန္ေတာ္တုိ.ေတာ ရြာ ေတြမွာ လူဦးေရတုိးပြားလာတာနဲ. အိမ္တစ္အိမ္မွာ (၁၀)ေယာက္၊ (၁၅) ေယက္ မသင့္ေတာ္ ယင္းေၾကာင့္ သီးျခားအိမ္ခြဲေဆာက္ၿပီးနီထိုင္ကတ္ပါေရ။အိမ္ေဆာက္တယ္ဆိုေကေလ့ အခုမွ ေဆာက္ ေတအိမ္ေတြမဟုတ္ပါ ႏွစ္၂၀ ေက်ာ္က ေဆာက္ေတ ၂ အိမ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ေဆာက္ေတအိမ္က ၄ အိမ္၊ အိမ္ပိုင္ရွင္တိမွာ


၁။ ဦးစံဖိုး
၂။ ဦးထြန္းတင္
၃။ ဦးေမာင္ဆန္း
၄။ ဦးေက်ာ္စိန္ေခ်
၅။ ဦးေက်ာ္လွေခ်
၆။ ဦးေမာင္ေအးျဖဴ
တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ရယက ဥကၠဌ ကအထက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ပ်က္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကေသာ ဦးထြန္းစီန္၊ ဦးစံခင္ နဲ့ေပါင္းျပီးလယ္ယာေျမမွာအိမ္ေဆာက္ထားစြာတိကို အခုဖ်က္ရမယ္မင္းရို ့ဥပေဒ ကုိနားမ လည္လား ေမာက္မာရိုင္းစိုင္စြာေျပာပါေရ ယၿပီးသနာမဖ်က္ခ်င္ေကတစ္အိမ္ကုိ ေငြ (၅၀၀၀၀) က်ပ္စီ ပီးရဖို ့လို ့အတင္းအားဓမၼလာျပီးဆက္ေၾကးေတာင္းခံပါေရ။ သူရို ့က(၂၅.၄.၂၀၀၉) ေန႕႔ေငြပီးပါဆုိျပီးခ်ိန္းထားချပီး တစ္ျခား၇ြာတိမွာဆက္ေၾကးေတာင္းခံနီကတ္ပါေရ။ ယင္ၾကား ထဲကြ်န္ေတာ္က ျမိဳ.ထက္သက္ဆုိင္ရာကို လားတုိင္လိုက္ေတ။ သက္ဆိုင္ရာလည္းဤသို ့မတ ရားမႈကို လစ္လ်ဴရူ ့ ၿပီးေက အခ်င္းခ်င္းေက်လည္ပိုက္ကတ္ေတ။ ရယကဥကၠဌ ႏွင့္အတြင္း ေရးမွဴး ကလည္း ယင္းကိစၥကိုမေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီးွ ခယက ကုိ တုိင္မယ္ဆုိျပီးျခိမ္းေျခာက ္လားပါ သိိေရ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်းရြာက မပီးလိုက္ရေကေလ့ က်ဴလႊင့္ေက်းရြာမွကိုညီ ေခ် အိမ္အတြက္ (၄၀၀၀) က်ပ္ ၊ ကိုသိန္းေအာင္အိမ္အတြက္ (၂၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ ေတာင္ငူ ေက်းရြာမွ ဦးေအာင္သန္ (၁၅၀၀၀) က်ပ္ စီေပးလိုက္ရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ အုပ္စု ေဘာရဘာရြာမွ ---------------
၁။ ဦးေအာင္ခ်စ္စံ (၁၀၀၀၀) က်ပ္
၂။ ဦးေပ်ာင္ခ်ီးေယ (၁၀၀၀၀)။။
၃။ ဦးသိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၄။ ဦးေအာင္သိန္းထြန္း ( ။ ။ )
၅။ ဦးေမာင္ဇံ ( ။ ။ )
၆။ ဦးငျဖဴေအာင္ ( ။ ။ )
၇။ ဦးေမာင္သန္ ( ။ ။ )
၈။ ဦးသာထြန္း (၅၀၀၀) ။ ။
၉။ ဦးသန္းေအာင္ ( ။ ။ ) ။ ။
၁၀။ဦးေအာင္ဘဦး (၁၀၀၀၀) ။ ။
၁၁။ဦးေမာင္ပိန္ဂ်ာ ( ။ ။ ) ။ ။
------------- စီကိုစနဲမင္္္္းျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရယက ဥကၠဌ ဦးဦးဘေရႊ ႏွင့္ မယက အဖြဲ႕႕႔
ကိုပီးလိုက္ရျပီး ေပါက္ျပင္ေက်းရြာ၊ စနဲမင္းျပင္ေက်းရြာ ႏွင့္ေရခ်မ္းႀကီးေက်းရြာရို ့မွ မပီးလိုက္ ရပါ။ေဒလူတိဇာေၾကာင့္လာေတာင္းလဲလို႔ေလ့လာၾကည့္ေရအခါကၽြန္ေတာ္ရို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားတိကိုအစိုးရကစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္တစ္ဧကကို (၃၀၀၀၀) က်ပ္ စီ ဆိုၿပီး ခ်ီေငြထုပ္ခ်ီပါသည္။ ယင္းခ်င့္က လည္းအမွန္တကယ္ရစြာက (၂၈၀၀၀) က်ပ္ပါ။ ရယကဥက႒ဦးေရႊျမင့္မွ(၂၀၀၀)က်ပ္စီျဖတ္ေတာက္ပါသည္။အဲဒီေခ်းေငြတိကိုလယ္သမားတိကျပန္ဆပ္ၿပီးပါဗ်ာလ္။ ေယေကလဲ့့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၿမိဳ႔နယ္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ မယကအတြင္းေရးမွဴးရို ့က အလြဲသံုးစား လုပ္ထားပါေရ။ အခုအစိုးရကိုျပန္ဆပ္မည့္အခါသူရို ့မွာ ေငြမရွိပါဗ်ာလ္။ ယင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအဆင့္မွာ အက်င့္ပ်က္နီေရရယကဥကၠဌ ရို ့နန္ ့ေပါင္းၿပီး ဆတ္ေၾကး ေတာင္းခံနီကတ္ေတလိုသိရပါေရ။
ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ရို ့ေရမ်က္ေက်းရြာ အုပ္စုမွာက်ဴလႊင့္ရြာ ႏွင့္ေတာင္ငူရြာရို ့မွာ ကားလမ္းမႀကီးသို႔ဆက္သြယ္ပီးေရရြာအ၀င္လမ္းကို ကားေတြ၀င္ ထြက္လားလာႏိုင္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စည္ပင္မွေငြသိန္း တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ခ်ပီးျပီး ျမိဳနယ္စည္ပင္မွ ေက်ာ္လင္းထြန္းကတာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာေက်ာက္ကို အနီးအနားမွာရွိေသာေတာင္မွထုတ္ယူေသာအခါရယက ဥကၠဌ ဦးေရႊျမင့္က အုပ္စုအတြင္း ငါ့ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲမလုပ္ရဆိုျပီးတားျမစ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို (၂)လၾကာရပ္ ဆိုင္းထားခဲ့ရ သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ေတာင္သူလယ္သမားတိထံတြင္ တပ ္ရိကၡာအတြက္စပါး၀ယ္ ယူရာမွာ တစ္တင္းကို (၃၀၀၀)က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ယူေသာ္လည္း ရယက ဥက႒ဦးေရႊျမင့္က လယ္သမားမ်ားကို တစ္တင္းလွ်င္(၁၂၀၀) က်ပ္ႏႈန္းသာရွင္းပီးပါသည္။
ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုလားတြင္းေက်း၇ြာမွာ ေရွးေဟာင္းရြာဦးေစတီပ်က္စီးေနလို႔ ျပဳျပင္ရန္ အုတ္လုပ္တာကို အုတ္လုပ္ေၾကး ဆိုျပီး မယက ကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ရယက ဥက႒ ဦးေ၇ႊျမင့္က ေက်းရြာတြင္ေငြ (၂၀၀၀၀)က်ပ္ေကာက္ခံနီပါသိေရ။အခုပိုင္ မတရားမႈ မ်ား ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား မွာ စိတ္ဆင္းရဲ လူဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင္ရင္ဆိုင္ နီရ ေၾကာင္း။

ကုလားတြင္ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦး

Read more...

ကံၾကမၼာငင္ခ သဇင္ဘ၀

အို---ေဂၚသဇင္
သခင္လည္းမဟုတ္
ပင္ျမင္မွာလည္းမထင္ရွား
မသားနားလိုက္ဗ်ာလ္အသြင္
အဆင္လည္းအယင္ပိုင္
ေတာ္မ၀င္လိုက္ဗ်ာလ္---------သဇင္---။

သင္းထံုမႊီးပ်ံ ့
ရနံ ့လည္းေပ်ာက္
ပြင့္လႊာလည္းေျခာက္လို ့
ၿမီေအာက္မွာနင္းၿခြီ
တပြင့္စီလႊင့္စိုင္
အညွာတိုင္က်ဳိး
အရိုးက်န္ဗ်ာလ္သဇင္---------
အမွန္ပင္ရာႏြမ္း
ကံႀကမၼာမုန္တိုင္း
အသြင္ရိုင္းလီလို ့
အစိုင္လာေလ့ ပ်က္ခလီေရ သဇင္---------။
အယင္က ေဂၚသဇင္-----------
သူ ့အသြင္ဂုဏ္ျမင့္
ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ ့မမွီလီဘင္
ေတာ္၀င္ပန္းျမတ္သဇင္--------
ျဖဴစင္ႀကိဳင္လန္း
ပန္းထဲမွာ အျမတ္ဆံုးလို ့
ဆိုတြင္စာတင္ခေရသဇင္-------
ဦးတင္ထြတ္ထိပ္
လွရိပ္ၿမံဳအသွ်င္
ေယဘင္ေယ ယေကေလ့သဇင္---------
ၾကင္နာမဲ့ရို ့ဖ်က္ဆီးလီဗ်ာလ္ဘင္။

သွ်င္စိုး(၁-၈-၂၀၀၈)

Read more...

ကသိကေအာက္ ထို ေရာက္ေဒေရာက္

ေထြရာေလးပါးကို
ေတြေ၀မိန္ေမာယင္း
သေ၀ထိုးနီေရမေနာ
ေရာဂါအနာက်နီေရ ပစၥုဳပၸန္
ဘ၀င္မက်လွေရ အနာဂတ္
ထြီးလံုးပတ္လံုး........

အဟိကို အဟိအတိုင္း
မျဖစ္စြာက ဂြက်ေရမနား
ခ်င္ျခင္းတရားကို ဥပကၡာျပဳထားဦး
သင့္၏ မသင့္၏ကိုရာဆို
ျဖစ္ဖို႕မျဖစ္ဖို႕စြာကို ေဘးခ်ိတ္
ေသခ်ာစြာက ခ၀ါခရဖို႕စြာဗ်ာလ္မနား..
တီးေရဆိုင္းနန္႕ ကျပႏိုင္ဖို႕က
ဒိုင္ဒုိင္ခ်ိဳးတတ္ဖို႕ စည္းနန္႕၀ါးက်ဖို႕လိုသိေရ..
လက္၀ါးျဖန္႕ျပဖို႕ထက္
လက္မေထာင္ျပႏိုင္ဖို႕က အဓိက..
တိက်ခိုင္မာဖို႕အတြက္
ယုတၱိဆန္ဖို႕အခရာျဖစ္ေတ..
ပုဇြန္စိတ္ေခ် ပင္လယ္ကူးႏိုင္တိုင္း
ဆင္ေျပာင္ႀကီးကူးႏိုင္ဖို႕မဟုတ္
အံ၀င္ဂြင္ကျဖစ္ခိမွ..
တရားလက္လြတ္ မင္းမူနီျခင္း
စိတ္လႊတ္ကိုယ္လႊတ္ မၾကည္လင္ျခင္း
စိတ္ရိွလက္ရိွ နားလည္မူတိလြဲျခင္း
မဆင္မျခင္ နထင္သြီးတက္ျခင္း..
ဇာဘင္ေျပာေျပာ ႏွလံုးသားထဲက
လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ ၿပံဳးျပႏိုင္ျခင္းက
ယထာဘုတက်ဖို႕မဟုတ္လား
တမဟုတ္ခ်င္းမဟုတ္ေကေတာင္
တမုတ္ တမုတ္ခ်င္းနန္႕
အတြင္းလွဳိက္စား ဂလံုခံလားဗ်ာလ္..

သီးယင္းသီးယင္းနန္႕ ဖ်င္းလားစြာတိ
အထက္ေပၚရီႀကိဳင္နီလို႕မျဖစ္
အႏွဳိက္ကိုပါ စစ္ထုတ္မွစင္ၾကယ္ဖို႕
မဟုတ္ေက
လွဳပ္မိတိုင္း ထိမိတိုင္း
ေနာက္လားလီဖို႕စြာဗ်ာလ္..
အရည္အခ်င္းက အရည္အတြက္သို႕
အရည္အတြက္က အရည္အခ်င္း...
ျဖစ္လာႏိုင္စြာဗ်ာလ္...
ျဖည့္ေလာင္းဖို႕နန္႕ ျပင္းျပဖို႕ရာ အဓိက...
ပိတ္ပိန္နီေရအထဲမွာ
ကိုယ္ကိုကိုယ္စမ္းတြိဖို႕ အယင္လိုေရ..
ဇာနီရာမွာ ရပ္နီေလ
တဖက္ဖက္ကိုကၽြံနီလား
အလယ္မွာ ဖဂါးစီးထားေရလား
ယၿပီးသနာ
တရသီဆုတ္ထားဖို႕လား
ရရြက္ေခ် မသီမက်ဳိးထားဖို႕လား
အထင္ကရကိုမေတြးခင္
တဒဂၤမွာ အဆင္ေျပနီဖို႕အေရးႀကီးလား
ရင္တမမနန္႕ ၿခီလွမ္းတိုင္းက
ပိုလို႕အလွမ္း၀ီးစီေရ....
မ၀့ံမရဲျခင္းက
ပိုလို႕တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခားစီေရ..
ဥပါဒါန္ေၾကာင္း ဥပါတ္ျဖစ္စီေရဆိုမနား..
နင္လားငါလားက်ခါမွ
အပ်ံသင္ေက ေလာက္စာလံုးနန္႕တြိဖို႕..
ေရာင့္ရဲတတ္ဖို႕ထက္ ရွာႀကံတတ္ဖို႕က
အခ်က္အခ်ာက်ေရပိုင္
ရိုေသတတ္ဖို႕ထက္
ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႕က ပိုအေရးႀကီးပါေရ..........။


သွ်င္စိုး(၁၀ - ၈ - ၀၈)

Read more...

ကဗ်ာသြီးစက္


ရင့္က်က္မွဳမဲ့ေရ
ငါအေတြးအေခၚတိ
အသိမက်ယ္အျမင္နန္ ့
ဆင္ၿခီဆက္လက္ပီးလို ့
ကဗ်ာတိရြီးလိုက္ဗ်ာလ္။


အျမင္မဟိ
အသိမပါ ငါကဗ်ာကား
ပညာမပါ ကာရံမလွ
မပီတခ်က္ ပီတခ်က္နန္ ့
မ်က္စီးသူငယ္ နားသူငယ္နန္ ့
တြယ္မက္စရာမဟိပါေလ
ငါမွာခံျပင္ ခါးသီးေရခံစားခ်က္
ငါ ့ရင္၀က ေပါက္ထြက္ယုိစီးလာေရ
ကဗ်ာသြီးစက္ပါ။


ငါ၏ကဗ်ာ
စာမပီ လက္ရာမေျမာက္
အေရာင္မေတာက္ပ
မမြီးအနံ ့အရြီးညံ့ေကေလ့
သြီးညိွနံ ့ေတာ့ နံပါဖို ့။

ငါ၏ကဗ်ာ
မာနမကင္း ေဒါသမစင္
အတၱဆင္ျမန္း အသြင္ၾကမ္းနန္ ့
မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္
ထုဆစ္လက္ရာ
မခ်ဳိသာေကေလ့
သစၥာဠိ ဌါန္အမွန္တရား
ဆုတ္ထားျမတ္ႏိုး
ကိုယ့္လူမ်ဳိးအတြက္
အပ္ႀကိဳးမွ်င္မွ်
ဆြဲတင္းခေက ငါေက်နပ္ေတ။

ငါ၏ကဗ်ာ
ဇာမရီငွက္ပိုင္
အေတာင္ထြက္ဗ်ာလ္
ရကၡျပည္သူရိွေမွာက္
၀ပ္စင္းေရာက္ပနာ
ငါမွာခံျပင္း ခံစားရသို ့
၀ီးမွ်ခံစားႏိုင္ပါစီ။သွ်င္စိုး(7.8.08)

Read more...

Saturday, May 2, 2009

အလင္းနိ

ကမၻာႀကီးေမွာင္မိုက္
တိုက္တိုက္ဖံုးအုပ္
လေရာင္ေပ်ာက္ျပယ္
မလင္းတလင္းၾကယ္
အနည္းငယ္က
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမျပတ္
ယံုၾကည္ခ်က္နန့္
ဇြဲသတၲိအျပည့္ထား
ရိွဆက္လားကာ
ၾကယ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေထာက္ခံလာ
ၾကယ္ေအာ္သံမ်ား
ကမၻာၾကား
တိမ္တိုက္ၿပိဳကြဲ
ေဘးဖယ္ေပး၍
လမင္းအလင္းေရာင္
ထြန္းလင္းေျပာင္သည္။

ရႊီႀကီး

Read more...

အက္ဒီဆင္တက္သီးေခါက္ေတ'ညာဥ့္'

နီေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္ ညာဥ့္အေမွာင္ကိုေရာက္လို့
စမ္းတ၀ါး၀ါးနန့္ ထိုတိုးေဒတိုး
ေဂ်ာက္က်သူကက် စူးနင္းမိလို့
အဆိပ္တက္သူကလည္းတက္
ေၾကာက္ဖို့ေကာင္းေရညာဥ့္မွာ
လမိုက္လို့ လူမိုက္ကေပ်ာ္ပြဲဆင္

ကယ္တင္သွ်င္ႀကိဳးစင္တက္
ခဲ၀ါကယာဇ္ပူေဇာ္ေရ အစာတိကိုစားဖို့
တ၀ူး၀ူးေအာ္နီဂတ္ေတ ညာဥ့္။ငုသံကၽြီးသံ ရယ္သံ ေလွာင္ေျပာင္သံ
သက္ျပင္ခ်သံ စိန္ေခၚသံ အသံမ်ဳိးစံုနန့္

ဒုကၡအတိ ညာဥ့္။

တစ္ေယာက္ထက္ကိုတစ္ေယာက္ပံလဲက်
ကိုယ္ကို ကိုမျမင္ဘဲ အျခားတေယာက္ကိုကူညီခ်င္
မ်က္မျမင္လမ္းျပ အနာဂါတ္ၾကယ္တိႁကြီက်ခေရညာဥ့္

မရွုမလွေဒညာဥ့္၏ လူသားအတြက္
'လွ်ပ္တျပအလင္း' ကိုကမၺည္းတင္
အက္ဒီဆင္ တက္သီးေခါက္
အေမွာင္ထုကေတာခါ ေၾကာက္နိန္ဗ်ာထင္ေရ
၀ါးလံုးေခါင္းထဲမွာ ပုန္းဗ်ာ မာန္နတ္ကိုအကူအညီေတာင္းနိန္ေရ။


ခိုင္မ်ဳိးသိန္း

Read more...

ခ်စ္ေရးဆိုေမ


ခ်စ္ဦးသူပ်ဳိႏွမမွာ
၀င္းပပခ်ဳိမ်က္ႏွာႏွင့္

လမင္းတရာအလင္းထက္သာ
ဟန္မူယာခ်ဳိစကားႏွင့္
ပ်ဴငွာသူရကၡသူဇာ။

ပန္းျမတ္သဇင္ေတာ္၀င္တင့္တယ္
ပင္ဖ်ားမွာေ၀
သဘ၀နဂိုအလွႏွင့္
ရကၡပ်ဳိေမ။

ႏုလွျဖဴစင္
ျမင္သူမွာေငးေမာရ
စံတင္ထိုက္သူပ်ဳိႏွမကို
ေမတၲာထားခ်စ္ေရးဆိုေမ။

မာေသာအသည္းႏုနယ္ေသး
ခ်စ္ပြဲကိုမႏြဲဖူးပါ
ဆံုေသာဖူးစာ
ခ်စ္ဦးသူကိုရာ
အခ်စ္ပံုလိုျပဳစုခ်င္စြာ
ခ်စ္ႏွမရကၡသူဇာ
ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံလိုက္ပါ။

ခိုင္မင္းညိဳ

Read more...

လူတြင္က်ယ္

မင္းျဖစ္လို့ရာမလား
အူး-----ငါဆိုေကလား------------။
ငါျဖစ္လို့ရာမလား
အူး-----မင္းဆိုေကလား----------။
သွ်င္စိုး

Read more...

အဖရကၡၿမီ


ၿဗိန္းေစာင္ၿဗိန္းေစာင္
လက္သံေျပာင္ေက
ေတာင္စိုင္ရိုးမ
ဘဂၤလားရီ
တုန္လီလႉပ္ခတ္
ပဲ့တင္ခတ္မွ်
ပ်ံ့လႊင့္ခသည္
ဗဟိုစည္။


စာပီက်မ္းဂန္
မူပိုင္ဟန္နန့္
၀႑အကၡရာ
ထြင္းေက်ာက္စာရို့
သာစြဌါနီ
ငါရို့ၿမီမွာ
သက္သီသမိုင္းတုႏိွုင္းမမွီ
ဟိလီသည္။

ဓညရမၼာ
ေမဃဒြါရာ
ညီညာစုေပါင္း
ေရႊထီးေဆာင္းလွ်က္
ရွိယင္ဆက္ဆက္
တိုးတက္ရွည္လွ်ား
သမိုင္းအားမာန္
၀င့္ဟန္တင့္စြ
သာလီစြေလ
လျခမ္းၿမီ။

ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ
ႁကြျမန္းခလီ
ငါရို့ၿမီမွာ
ရႊီေရာင္ထြန္းေပၚ
ကိုယ္ငြီ့ေတာ္သြင္း
သွ်င္ေတာ္မုနိ
တည္ထားရွိခ
အႏုပညာ
ထြန္းလက္ရာနန့္
ဇာတိပုထိုး
လက္ညိဳးမလြဲ
ကိုးကြယ္လီခ
ဗုဒၶသာသနာ
ေရာင္၀ါထြန္းလီ
ငါရို့ၿမီ။

အဥၥနဂစၦပ
နတ္ျမစ္မယူ
မအီတန္းလြဲ
ျမစ္၀ွမ္းေျမဆီ
လြန္ေကာင္းလီေက
ဆန္ရီစပါး
သားငါးေပါလွ်ံ
သယံဇာတ
ေပါႁကြယ္၀လီ
အဖၿမီ။

ရပ္ျခားကုန္သြယ္
ကူးသန္း၀ယ္ေရာင္း
သယ္ယူရီေၾကာင္း
လြန္စြာေကာင္းရာ
ကမၻာစ်ီးကြက္
အခ်က္မ႑ိဳင္
ရခိုင္ဒဂၤါး
လြန္ထင္ရွားခ
သာလီစြေလ
လျခမ္းၿမီ။

အမ်ဳိးသီလ
ေစာင့္ထိန္းခလို့
ကမၺည္းရကၡ
စိုက္ထူခေက
ရိွကစိုင္လာ
ထိမ္းဆက္ကာလွ်င္
ဇာတိမ်ဳိးဟန္
အမြီခံ၍
စံတင္ကတ္လီ
မ်ဳိးအာရီယန္။


သွ်င္စိုး

Read more...

အိမ္မက္ဆိုးပ်ဳိျမစ္ႏုသစ္ေတ ခံစားမူတိနန္ ့
အနက္ခ်ဳိင္းဆံုးတနီရာမွာ
အသည္းဆူနာမီႀကီးလွဳပ္ခတ္ယင္းးးး
လေရာင္ရြန္းလို ့
ၾကည္ႏူမဆံုးခေရ ရက္စြဲတိ---------
မိုးမျမင္ လီမျမင္
အရာအားလံုးကိုသတိမရေလာက္ေအာင္ဘင္...........................
အနာဂတ္အိမ္မက္လည္းမဲ့လို ့
ပစၥဳပၸန္နန္ ့ ၿပီးျပည့္စံုလင္းလက္လို ့
က်ိန္းေတာင္ထက္မွာ--------------------------------------
ဂရင္ဂ်ဳိင္မွာ-------------------------------------------------
လီခံေပါက္မွာ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
သမာသမတ္ေတာ့က်ခကတ္ပါေရ-
ဇာေလာက္၀ီး၀ီး ၀ီးစြာကို ငါကေၾကာက္
ေတာင္အလံုးတရာ တသန္းျခားပတ္စီ
ပင္လယ္ သမုဒၵရာ
အခုတရာေလာက္ ျခားပတ္စီ
ေနာက္ဆံုးတကမ ၻာစီျခားလီပတ္စီ
ငါအေရာက္လာဖို ့
ေယေကေလ့
လံုး၀...လံုး၀ လာလို ့မရေရ အတားအဆီးက
အနားမွာကာဆီးလားခဗ်ာလ္မဟုတ္လား
ခ်ဳိက္ဦးကမ္းပါးက လူးက်
အက်နာခေရငါ
ခြင့္လြတ္ျခင္းလား
ပီးဆပ္ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္
အိမ္မက္တိုင္းမွာ
ဆယ္တန္းကို အခါခါက်ရံွူးခေကေလ့
အိမ္မက္တိုင္းမွာ
အၿမဲတမ္း ဖူးစာဖက္ျဖစ္ခေရ
ေဒ အိမ္မက္ဆိုးက ႏိုးထတိုင္း ေဒါသျဖစ္ရေရ.......
သစၥာစကား-------------
မိတၱာတရား-------------
ခ်စ္ေတစကား--------
မျပည့္ခေရ ေတာင္းဆု--------
ကမ ၻာၿမီႀကီးလည္း သက္သီမလိုဗ်ာလ္
အိမ္မက္ဆိုးနန္ ့ရာ အယင္၀ီးပါစီ.................................................................

သွ်င္စိုး

Read more...

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP